Artikel: Momsrefusion ved naturalaflønning i kommunerne

Mange kommuner tilbyder – i lighed med den private sektor – en række personalegoder. Det er derfor vigtigt at være opmærksomme på, at købsmomsudgifter ved køb af varer og tjenesteydelser, som anvendes til naturalaflønninger til kommunens personale, ikke altid er omfattet af den kommunale momsrefusionsordning.

De klareste eksempler på naturalaflønning er lønsurrogater, der eksempelvis indrettes som en bruttolønsordning, som finansieres ved en midlertidig eller permanent nedgang i kontantlønnen for den individuelle medarbejder. Sådanne bruttolønsordninger kan eksempelvis omfatte:

  • Multimedier (pc/telefon)
  • Bredbåndsaftaler
  • Befordringsaftaler
  • Sundhedsordninger

Sådanne ydelser er efter sagens natur ikke omfattet af den kommunale momsrefusionsordning, hvis ejerskabet af godet overgår til medarbejderen. Der kan dog godt være udgifter omfattet af bruttolønsordningen (bredbåndsaftaler og lignende), hvortil kommunen har delvis ret til momsrefusion efter et skøn, der spejler Skattestyrelsens regler på området. I den forbindelse har Skattestyrelsen som tommelfingerregel accepteret et fradrag på 50 %, så længe internettet f.eks. skal bruges til at give adgang til kommunens interne arbejdsnetværk. Momsfradrag via Skattestyrelsen er i øvrigt kun muligt, hvis der er tale om momsregistreret områder.

Hvad er også naturalaflønning?

Det er dog ikke alene de helt klare eksempler såsom køb af computer og telefoner via bruttolønsordningen, der er omfattet af bestemmelsen. Der må nemlig i fortolkningsmæssig forstand drages paralleller til momslovens § 42 for at afgrænse, hvad kommunerne i realiteten skal være opmærksomme på ved naturalaflønninger og momsrefusionsordningen.

Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at der ved at korrigere den endelige momsrefusion via Indenrigs- og Boligministeriet skal skabes parallelitet med det private arbejdsmarked, så der er lige vilkår, når der tilbydes personalegoder og naturalaflønning.

Det betyder også, at der skal ske en reducering, når der eksempelvis gives:

  • Billetter til fodboldkampe, Tour de France eller lign., som er indkøbt som led i et sponsorat og gives til de ansatte,
  • Restaurantbesøg
  • Til vin
  • En personalefest/julefrokost i virksomhedens egne lokaler,
  • Fri telefon,
  • Gratis bespisning i form af morgenmad (eksempelvis om fredagen)

Bemærk udover moms skal der også tages stilling til indberetningspligt, og hvorvidt det er i overensstemmelse med kommunalretlige regler.

Goder som frit stilles til rådighed for medarbejdere, men hvor ejerskabet til godet forbliver hos kommunen, kan fortsat medtages i refusionsordningen.

Opsummering

Kommunen og regionen skal overordnet set være opmærksomme på, at momsrefusionen i denne forbindelse begrænses til, at der alene bør forventes fradrag for momsen, hvis det kan opnås via Skattestyrelsen.

I forbindelse med indsendelse af saldoopgørelsen (for 2020 og fremefter) skal Kommunen i en særlige rubrik angive reduktion i momsrefusion for naturalaflønning. At reduktionen for naturalaflønning fra 2020 fremgår direkte på saldoopgørelsen gør også, at der må forventes et øget fokus på området.

BDO har i den forbindelse med gennemgang af saldoopgørelse set flere eksempler på kommuner, hvor der i rubrikken vedr. reduktion af refusion efter § 9 (naturalaflønning) er angivet 0. Dette kan for så vidt godt være korrekt, men det kræver bl.a. at der i kommunen overhovedet ikke er medarbejdere, som har kommunale mobiltelefoner, som må bruges privat.

BDO bistår gerne med assistance til vurdering af, hvornår der er tale om naturalaflønning, som medfører, at der skal ske reduktion af momsrefusionen.