BDO Offentlig Moms – Orientering om konsekvensændring af momsloven som følge af ikrafttrædelsen af barnets lov pr. 1. januar 2024

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2024 vedtaget barnets lov, som bl.a. skal sikre, at børn og unge får flere rettigheder i indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte. Som en konsekvens af den nye lov, ændres momsloven således at momsfritagelsen for social forsorg og bistand heller ikke finder anvendelse for ydelser, der er visiteret i henhold til § 90, nr. 1 i barnets lov, hvor betaling af ydelsen afregnes mellem leverandør og kommune. Ændringen sidestiller ydelserne med de tilsvarende serviceydelser efter § 83 i serviceloven (fritvalgsordning).

I dag fremgår det af momslovens fritagelsesbestemmelse, at social forsorg og bistand er momsfritaget, fritagelsen omfatter dog ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 83 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen (fritvalgsordning).

Med virkning fra den 1. januar 2024 ændres hjemlen til personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice, for så vidt angår børn og unge, til § 90, nr. 1, i det vedtagne lovforslag til barnets lov.

Konsekvensrettelsen af momsloven er således med til at sikre, at disse ydelser fortsat forbliver momspligtige, og at der ikke sker en forskelsbehandling mellem om ydelserne leveres til voksne eller børn/unge.

Lovændringen indeholder således heller ikke en ændring i jeres materielle håndtering af den personlige og praktiske hjælp, udover at I skal være opmærksomme på ændringen af lovhjemlen fra og med 1. januar 2024.

Giver vores orienteringsskrivelse anledning til spørgsmål, skal I endelig kontakte os.