BDO Offentlig Moms – Nyt styresignal præciserer og skærper praksis for godtgørelse af energiafgifter

Nyt styresignal pr. 18. april indeholder både præcisering og skærpelse af praksis for godtgørelse af energiafgifter. Styresignalet kan være relevant for kommuner i forhold til idrætshaller, eller hvis kommunen har vandrehjem eller lign.

Præcisering af praksis for idrætshaller m.v.

Med præciseringen ønskes det tydeliggjort, at godtgørelse for energiafgifter forudsætter, at de generelle betingelser for godtgørelse efter energiafgiftslovene herunder særligt elafgiftsloven, er opfyldt.

Det præciseres for det første at udlejer af b.la. svømmehaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og idrætshaller, kun kan opnå godtgørelse af elafgifter, hvis udlejer, herunder kommunen, selv kan anses for at være forbrugeren af energien. For det andet gøres det med præciseringen klart, at godtgørelse er betinget af, at der kan opnås fradrag for moms.

Forbrugskriterium

For at kommunen kan anses for at være den enlige forbruger af energien, kræves det, at kommunen som udlejer ikke fortager særskilt opkrævning for bl.a. el, men at elforbruget kan anses for at være en integreret og fast del af vederlaget for lejen af eksempel idrætshallen eller svømmehallen.

Bagudrettet regulering eller acontobetaling af elforbruget vil bevirke, at energien ikke anses for at være en fast og integreret del af lejen.

Det afgørende er, hvorvidt afregning af energi er for kommunens regning og risiko eller på lejerens.

Fradrag for moms

Kommunen kan som den enlige forbruger af el opnå godtgørelse, hvis der udøves momspligtige aktiviteter i hallen fx cafesalg eller momspligtig udlejning.

I den forbindelse kan det nævnes, at det ved vurdering af om udlejningen kan anses for momspligtig, skal foretages en vurdering af, om det er tale om momsfri rådighedsstillelse af faciliteter til sport (typisk kortere udlejning/udlejning på timebasis) eller anden momspligtig udlejning, herunder udlejning omfattet af frivillig momsregistrering.

Skærpelse af praksis for vandrehjem mv.

Skærpelsen vedrører praksisændring ift. feriehoteller, feriecenter og lign. De kommuner som har vandrehjem, vil efter BDOs opfattelse også være omfattet skærpelsen.

Tidligere var elgodtgørelse ved korttidsudleje ved vandrehjem ikke betinget af, at kommunen kunne anses for at være forbrugeren af energien.

Med skærpelsen sker der en praksisændring, hvor det nu er et krav, at der ved udleje af værelser sker en samlet opkrævning af leje og energi under et. Der må således ikke ske særskilt opkrævning af forbrug, hvis kommunen ønsker at opretholde muligheden for godtgørelse af elafgift.

Den praktiske betydning af den skærpede praksis

Det er BDO’s vurdering, at styresignalet ikke får den store praktiske betydning for landes kommuner. Dels fordi kommunerne generelt ikke har meget kommerciel udlejning, og dels fordi kommuner ofte allerede opkræver leje og energi som et samlet vederlag.

Generelt

For de kommuner som ikke allerede er opmærksomme på godtgørelse af energiafgifter, særligt i haller og på vandrehjem, kan det være aktuelt at se nærmere på denne mulighed.

Vi står gerne til rådighed for assistance med vurdering af kommunens muligheder.