Privatlivspolitik

1.   Introduktion

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 er medlem af BDO International Ltd, et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse, og er en del af det verdensomspændende netværk af uafhængige juridiske enheder, der hver især leverer serviceydelser under navnet “BDO”.

BDO er et internationalt netværk af uafhængige offentlige regnskabs-, skatte- og rådgivende firmaer (“BDO-netværket”), som udfører serviceydelser under navnet BDO (“BDO-medlemslandene”). BDO International Limited (“BDOI”) er et britisk selskab med begrænset hæftelse. Det er den styrende enhed i BDO-netværket.

Både BDOI og medlemsvirksomhederne er selvstændige juridiske enheder og har ikke ansvar for andre sådanne enheders handlinger eller undladelser. Intet i aftalerne eller reglerne i BDO-netværket udgør eller antyder agentforhold eller et partnerskab mellem BDOI og medlemsvirksomhederne.

Hjemmesiden ”www.offentlig-moms.dk” hører under og bliver administreret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, en uafhængig juridisk enhed, der leverer serviceydelser under navnet “BDO”.

2.     Privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik (i det efterfølgende benævnt “Privatlivspolitik”) gælder udelukkende for hjemmesiden ”www.offentlig-moms.dk”, som leveres af BDO (i det følgende benævnt “vi”, “os”, “vores” eller “BDO”) og ikke for de forskellige separate hjemmesider, som hjemmesiden måtte omdirigere dig til.

Privatlivspolitikken omfatter de oplysninger, som BDO er forpligtet til at give dig, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13.

3.     BDO’s indsamling af personoplysninger gennem www.offentlig-moms.dk

Når du opretter dig som bruger på www.offentlig-moms.dk, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Navnet og CVR-nummer på din kommune/region
 • Dit fornavn og efternavn
 • Din jobtitel
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer

Vi behandler dermed alene almindelige personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Vælger du at benytte vores opslagsværktøj under afsnittet ”SØG”, indsamler vi automatisk oplysninger om dine søgninger, herunder navne og CVR-numre på de institutioner, du indhenter data om.

4.   Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger, når du bruger www.offentlig-moms.dk, er:

 • at identificere dig og oprette en profil til dig, når du anmoder om oplysninger fra os,
 • at kommunikere med dig,
 • at håndtere dine forespørgsler og anmodninger,
 • at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder,
 • at tilpasse markedsføringsbudskaber, som vi sender til dig, og gøre dem mere relevante og interessante ved at analysere oplysninger om de serviceydelser og den information, som du modtager,
 • at udøve vores juridiske rettigheder, hvor det er nødvendigt at gøre det, for eksempel for at opdage overtrædelser af loven.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende bestemmelser:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a: Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger til et af de ovenfor angivne formål.

Der indhentes blandt andet samtykke til brug af cookies. Når du giver samtykke til en behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via oplysningerne, angivet til sidst i denne Privatlivspolitik.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at BDO kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere hjemmesiden ”www.offentlig-moms.dk”.

Vores legitime interesser består blandt andet i at forstå, hvordan du bruger vores hjemmeside, og at kunne uddrage viden, som hjælper os til at udvikle hjemmesiden og vores serviceydelser.

5.   Overladelse og videregivelse af personoplysninger

BDO overlader personoplysninger til databehandlere i forbindelse med driften af www.offentlig-moms.dk.

BDO videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Der videregives personoplysninger til leverandører af analyse- og markedsføringsværktøjer samt sociale medier.
 • I særlige tilfælde videregives personoplysninger til offentlige myndigheder, såfremt dette er påkrævet i henhold til en retskendelse, stævning eller i henhold til andre lovkrav.
 • Som følge af salg, fusion, sammenlægning, skift i kontrollen, overførsel af aktiver, reorganisering eller likvidation af vores virksomhed (reorganisering), kan vi overføre, sælge eller overdrage dine personoplysninger til den, der, som følge af den omtalte reorganisering, overtager eller får ansvaret for den eller de dele af vores virksomhed, som behandler dine personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.

6.   Overførsel af personoplysninger til trejdelande

I enkelte tilfælde anvender BDO databehandlere, der er hjemmehørende i lande uden for EU og EØS. Der sker derved en overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland. Overførslen af dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS sker altid med baggrund i et gyldigt overførselsgrundlag enten i form af, at Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45, eller i form af standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46.

7.   Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en profil på www.offentlig-moms.dk. Du kan henvende dig på persondata@bdo.dk, hvis du ønsker at få din profil slettet. Når du anmoder om at få slettet din profil, sletter vi dine personoplysninger.

Ved henvendelser rettet til BDO via www.offentlig-moms.dk, opbevarer vi dine kontaktoplysninger i 6 måneder fra den dag, du sender henvendelsen. Efter 6 måneder sletter vi de personoplysninger, som vi har registreret ved din henvendelse.

8.   Dine rettigheder

Du har ret til at udøve visse rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og artikel 20 – 21. Det drejer sig om følgende rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
 • Ret til berigtigelse af dine oplysninger.
 • Ret til at få slettet oplysninger om dig.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
 • Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).

Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til persondata@bdo.dk. Vi vil behandle alle sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og anden lovgivning.

9.   Kontakt og klage

Hvis du ønsker at klage over BDO’s behandling af personoplysninger, kan du sende klagen til persondata@bdo.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har ret til og kan til enhver tid klage til Datatilsynet over BDO’s behandling af personoplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om denne oplysningspligt, kan du kontakte os via e-mail på persondata@bdo.dk.