Viden om

Vores nyhedsbrev om moms og afgifter i den offentlige sektor udkommer en gang månedligt og er henvendt til blandt andet kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber.

Nyhedsbrevet er særligt til dig, der ikke vil gå glip af faglige nyheder om moms og afgifter eller om tips, tricks og praktiske forhold omkring bogføring i relation til budget- og regnskabssystemer for kommuner og regioner.

Du tilmelder dig nyhedsbrevet, ved at krydse af i felterne “Nyt fra BDO” og “Offentlig sektor”.

Tilmeld dig her

 

BDO’s offentlige momsteam vil gerne invitere dig til et gratis webinar!

Webinaret vedrører det længeventet styresignal ift. moms på levering af renovationsydelser.
På webinaret vil vi introducere dig for styresignalets indhold, samt hvilken betydning dette har.

Webinaret afholdes i denne uge, hvor du har mulighed for at deltage tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag.

Du kan tilmelde dig det gratis webinar på dette link: https://lnkd.in/eZSnXU2Z

Styresignalet om moms på renovationsydelser fra kommuner er nu offentliggjort

Det længeventede styresignal for den varslede praksisændring er endelig blevet offentliggjort ved styresignalet SKM2023.515.SKTST. BDO har gennemgået styresignalet, og fremhæver nedenfor nogle relevante punkter.

BDO Offentlig Moms: Digitale kasseapparatssystemer – Kommuner er med stor sandsynlighed også omfattet!

BDO har fået bekræftet af Skattestyrelsen, at kommuner også kan blive ramt af de nye regler om digitale kasseapparatssystemer fra den 1. januar 2024.

BDO Offentlig Moms – Orientering om konsekvensændring af momsloven som følge af ikrafttrædelsen af barnets lov pr. 1. januar 2024

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2024 vedtaget barnets lov, som bl.a. skal sikre, at børn og unge får flere rettigheder i indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte. 

BDO Offentlig Moms – Virkeligheden rammer efter indførslen af renter

Som tidligere meddelt, har Skatteforvaltningen for nyligt effektueret reglerne om negative renter på efterangivelser, og vi begynder nu for alvor at se omfanget heraf.

BDO Offentlig Moms – Orientering om Indenrigsministeriets hjemmeside

BDO Offentlig Moms har erfaret, at Indenrigsministeriet ikke længere holder den tidligere hjemmeside www.im.dk opdateret med nyheder, udtalelser og afgørelser.

BDO Offentlig Moms – Lovforslag om ændring af reglerne om opgørelsen af den delvise fradragsret og ikrafttrædelsen af negative renteregler

Skatteministeriet har for nyligt varslet en ændring af reglerne for fastsættelsen af den delvise fradragsret for henholdsvis moms- og lønsum, som indebærer, at der fastsættes en ensartet måde for at opgøre den foreløbige fradragsprocent.

BDO Offentlig Moms – Nyt styresignal præciserer og skærper praksis for godtgørelse af energiafgifter

Nyt styresignal pr. 18. april indeholder både præcisering og skærpelse af praksis for godtgørelse af energiafgifter. Styresignalet kan være relevant for kommuner i forhold til idrætshaller, eller hvis kommunen har vandrehjem eller lign.

BDO Offentlig Moms – Rækkevidden af kursusbegrebet på beskæftigelsesområdet (funktion 5.68.90)

Som tidligere anført har der på beskæftigelsesområdet længe været tvivl om den konkrete rækkevidde af ”kurser” i relation til, hvad der er omfattet af Indenrigsministeriets definition af et kursus på beskæftigelsesområdet (funktion 5.68.90)

 

BDO Offentlig Moms – Kontering af huslejeindtægter – præcisering fra Ministeriet

I et netop offentliggjort svar, har Ministeriet taget stilling til hvorvidt huslejeindtægter der stammer fra staten eller andre kommuner/regioner bør bogføres på art 7.1 eller art 7.6-7.8.

Kurser: Bliv opdateret med nyeste viden og lovgivning om moms og afgifter i offentlig sektor

Vi udbyder i foråret 2023 et kursus og flere webinarer, som hver for sig eller sammen giver dig et uddybende kendskab og en opdatering på moms- og afgiftsområdet i den offentlige sektor.

 

BDO Offentlig Moms – Der vil i overvejende grad ikke skulle afregnes 17,5 % i tilskudsmoms af vejbidrag

Indenrigsministeriet har offentliggjort afgørelse om vejbidrag, der f.eks. opkræves i forbindelse med en vejudvidelse i henhold til § 27 i Vejloven, er omfattet af Momsrefusionsordningens tilbagebetalingspligt (17,5 %).

BDO Offentlig Moms – Jule- og nytårshilsen

Nu kan vi alle så småt begynde at se tilbage på endnu et år, der er gået. Det betyder at mange af de ansatte hos landets kommuner er klar til at gå på jule- og nytårsferie inden et nyt kommunalt regnskabsår begynder. Derfor skal der fra BDO Offentlig Moms lyde rigtig glædelig jul og godt nytår til alle vores kunder og samarbejdspartnere, og vi ser frem til endnu et år med en masse spændende på programmet.

BDO Offentlig Moms – Momsrobotter kan skabe værdi for de fleste virksomheder – også kommuner

Digitalisering er og bliver et større og større fokusområde indenfor moms. Derfor vil vi også i den kommende tid præsentere en række digitale løsninger, som en del af en større indsats på området. Første skud på stammen er BDO Momsrobotten EVA, som er en ny digital løsning til automatisering af kontrollen af EU-momsnumre.

BDO Offentlig Moms – Skatte- og momsregler for julegaver til ansatte i 2022

I en tid hvor drillenisser er ekstra på spil, er denne artikel muligvis lidt sent ude, men giver uanset dette, anledning til at genopfriske skatte- og momsregler for julegaver, når man i den søde juletid ønsker at forkæle sine ansatte.

BDO Offentlig Moms – Mulighed for besparelse af told for kommuner

Kommuner har ligesom alle andre pligt til at betale told af varer, som de importerer fra tredjelande. Man skal dog hverken som kommune eller virksomhed betale told af varer eller materialer, der anvendes til udstillinger eller et lignende arrangement.

BDO Offentlig Moms: Skatteforvaltningen stikker i alle retninger

Landsskatteretten har i en nylig afgørelse atter behandlet spørgsmålet om, hvordan en offentlig institution og dens aktiviteter skal behandles i forhold til momsloven.

Det burde vel egentlig som udgangspunkt ikke være så svært, men ikke desto mindre, har det vist sig at være en forholdsvis svær nød at knække.

BDO Offentlig Moms: Offentlige donationer og tilskud

I forbindelse med gennemførelsen af kommunale projekter, kan det være meget aktuelt at søge finansieringen af projektet dækket via donationer og tilskud. I den forbindelse skal man dog være opmærksom på, at finansiering via fremmed kapital i form af tilskud og donationer, kan have momsmæssige konsekvenser.

BDO Offentlig Moms: Rettidig bogføring af købsmoms i relation til forældelsesfristen

Gennem momsrefusionsordningen kan kommuner og regioner hjemtage beløb, der svarer til den købsmoms der afholdes efter momsloven, når der købes varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i kommunens momsregistrerede virksomhed. Ordningen kendetegnes som den kommunale momsrefusionsordning.

BDO Offentlig Moms: Kan man opnå en lovlig afgiftsfordel ved at sammenlægge matrikler forud for et salg af fast ejendom?

Det kunne et nyere bindende svar fra Skatterådet godt tyde på. Salg af fast ejendom er nemlig som udgangspunkt momsfrit, men momsfritagelsen gælder ikke levering af nye bygninger og byggegrunde. I den forbindelse er den afgørende sondring oftest, om det er salg af en eksisterende “gammel” bygning inklusiv grund, eller om der er tale om en tom grund, der kan udvikles eller bebygges med nyt.

BDO Offentlig Moms: Jordflytningsgebyret

Kommuner skal ifølge kapitel 6 i Miljøbeskyttelsesloven opkræve affaldsgebyrer til dækning af de udgifter, som kommunen har ved affaldshåndteringen.

Artikel: Enighed om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Regeringen og en række folketingspartier har indgået en aftale om at selskabsgøre kommunernes levering af affaldsydelser, som følge af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020.

Artikel: Lavere elafgift fra den 1. juli 2022

Satsen for elafgift er med virkning fra den 1. juli 2022 blevet sænket fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh

Forældrekørsel i det kommunale regnskab

Når skolekørsel er en kommunal opgave, er udgiften hertil også en kommunal udgift, som skal behandles i det kommunale regnskab.

Lønsumsafgift ved fælleskommunale selskaber

Lønsum er i sin enkelthed en særlig afgift, der kan opkræves på ikke-momsbelagte leverancer.

Ændringer på funktion 5.68.90 og genopfriskning af momsrefusion for kurser på beskæftigelsesområdet

Fra og med 2020 har det været præciseret, at indtægter og udgifter til kurser på beskæftigelsesområdet

Momsrefusion ved naturalaflønning i kommunerne

Mange kommuner tilbyder – i lighed med den private sektor – en række personalegoder.

Nye renteregler lægger op til et rentechok ved efterangivelse af moms

Med vedtagelsen af lov nr. 832 af 14. juni 2022, har Skatteministeriet kridtet banen op for en gevaldig stramning af reglerne om forrentning af momsefterangivelser, så det fremadrettet bliver markant dyrere ikke at have styr på momsen.