BDO Offentlig Moms: Kan man opnå en lovlig afgiftsfordel ved at sammenlægge matrikler forud for et salg af fast ejendom?

Det kunne et nyere bindende svar fra Skatterådet godt tyde på.

Salg af fast ejendom er nemlig som udgangspunkt momsfrit, men momsfritagelsen gælder ikke levering af nye bygninger og byggegrunde. I den forbindelse er den afgørende sondring oftest, om det er salg af en eksisterende “gammel” bygning inklusiv grund, eller om der er tale om en tom grund, der kan udvikles eller bebygges med nyt.

Ved at sammenlægge to eller flere matrikler til én matrikel og sælge denne, kan man komme i den fordelagtige situation, at salget samlet set udgør en bebygget ejendom, der kan sælges momsfrit – selvom en eller flere af matriklerne ved selvstændigt salg, ville have udgjort en byggegrund.

Skatterådets bindende svar

I et nyere bindende svar fra Skatterådet, som er offentliggjort den 1. juli 2022, har man behandlet den situation hvor et salg af et areal som oprindeligt bestod af to matrikler – hvor der på matr.nr. Y1 var opført en funktionsdygtig bygning og matr.nr. Y2 var ubebygget – blev anset som ét samlet momsfrit salg.

Arealerne blev forinden, der blev meddelt endelig handel sammenlagt, så matr.nr. Y2 blev sammenlagt med matr.nr. Y1 og med matr.nr. Y1 som en ny samlet ejendom.

Som begrundelse for sammenlægningen er det oplyst, at sammenlægningen af grundene inden overtagelsesdagen var for at forberede grundene til en senere bebyggelse, idet køber skulle opføre en samlet bebyggelse på den samlede grund. Derfor var sammenlægningen nødvendig, da det er afgørende for at få ibrugtagningstilladelse, at der er tale om én samlet ejendom.

Skatterådet var i deres vurdering af sagen bl.a. inde og undersøge formålet med at sammenlægge matriklerne, samt om princippet om forbud mod misbrug og omgåelse af momsreglerne var overholdt.

Kattelemmen er på klem, men pas på!

Det bindende svar er efter vores opfattelse et friskt pust på området, der historisk set har været underlagt en meget streng fortolkning af Skattestyrelsen, men bekræfter ligeledes, at hver enkelt situation er unik og skal anskues ud fra de faktiske forhold, der begrunder sammenlægningen. Endelig skal der ligeledes hver gang foretages en konkret vurdering af om princippet om forbud mod misbrug på momsområdet overtrædes.

I den forbindelse vil sammenlægningen af to eller flere matrikler i sin natur risikere at fremstå spekulativ, hvorfor risikoen for at der foreligger en afgiftsfordel, som Skattestyrelsen vil anse som misbrug, altid være betydelig.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at I kontakter os for en konkret vurdering af det påtænkte ejendomssalg, inden man går videre. Konsekvenserne kan nemlig være store, da det er kommunen som sælger, der har ansvaret for, at der bliver afregnet den korrekte moms af salget til Skattestyrelsen.

Hos BDO sidder vores eksperter på området klar til at rådgive jer, hvis I står foran at skulle lave udbud af grundarealer i kommunen.