BDO Offentlig Moms – Lovforslag om ændring af reglerne om opgørelsen af den delvise fradragsret og ikrafttrædelsen af negative renteregler

Skatteministeriet har for nyligt varslet en ændring af reglerne for fastsættelsen af den delvise fradragsret for henholdsvis moms- og lønsum, som indebærer, at der fastsættes en ensartet måde for at opgøre den foreløbige fradragsprocent.

Reglerne, hvis de bliver vedtaget uændret, vil have konkret betydning for jer som kommune, region eller andet offentligt organ, idet vi ofte ser at I har delvis momspligt for jeres aktiviteter.

For opgørelsen af den foreløbige fradragsprocent indebærer lovforslaget, at fradragsprocenten fremadrettet enten skal være den endeligt opgjorte fradragsprocent fra det foregående regnskabsår, hvis denne er opgjort på tidspunktet for den første momsangivelse i det nye år, eller alternativt den endeligt opgjorte fradragsprocent fra regnskabsåret før det foregående regnskabsår.

Det skal desuden være den samme foreløbige fradragsprocent I anvender gennem hele regnskabsåret.

Derudover skal man være opmærksom på pligten til én gang årligt at korrigere den delvise fradragsret efter den opgjorte endelige fradragsprocent. Dette skal senest være gjort i forbindelse med den afgiftsperiode, der omfatter den 6. måned efter udløbet af det forgangne regnskabsår.

Både den foreløbige og endelige fradragsprocent kan oprundes til nærmeste hele tal, hvis der fremkommer decimaler i den beregnede fradragsprocent. Hvis fradragsprocenten skal anvendes til at reducere lønsumsafgiftsgrundlaget, kan den oprundede fradragsprocent dog ikke anvendes.

 

Forslaget forventes snart vedtaget

Der er fortsat kun tale om et lovforslag, som altså endnu ikke er vedtaget.

Med Skatteministeriets udmeldinger er det dog vores klare forventning, at den endelige vedtagelse af lovforslaget snart vil være gennemført, og derefter træde i kraft fra den 1. juli 2023.

I praksis betyder det, at størstedelen af de omfattede virksomheder befinder sig midt i et regnskabsår.

Skatteforvaltningen har derfor indrettet en overgangsperiode, som gør at ændringerne får en rullende effektuering afhængig af hvornår den enkelte virksomhed skifter til et nyt regnskabsår.

For kommuner, regioner og andre offentlige organer, vil regnskabsåret typisk følge kalenderåret, og derfor skal I forvente at skulle indrette jer efter de nye regler fra den 1. januar 2024, og anvende den delvise fradragsprocent fra 2022 eller 2023, afhængig af om I er måneds, kvartals eller halvårs registreret.

 

De negative renter kommer nu

Ændringen af reglerne for den delvise fradragsprocent er udarbejdet i sammenhæng med Skatteforvaltningens gennemførelse af de varslede negative renter på efterangivelser.

De nye regler skal nemlig sikre, at virksomhederne ikke får negative renter på de reguleringer der følger af, at man kun har delvis fradrag, og derfor er nødt til at foretage efterfølgende korrektioner af momsen ved at følge lovgivningen.

Med fastlæggelsen af de nye regler for delvis fradragsret, er Skatteforvaltningen således systemmæssigt klar til at håndtere opkrævningen af negative renter ved øvrige efterangivelser, og derfor træder disse regler ligeledes i kraft fra den 1. juli 2023.

 

Det kan blive en dyr fornøjelse at være bagud med momsen

Den rente, der efter reglernes ikrafttræden skal betales ved korrektioner af tidligere momsangivelser, udgør 0,7% pr. måned i 2023. Da renten tilskrives månedligt, svarer det til en årlig rente på 8,4%. Hvis en efterangivelse angår et beløb på 50.000 kr., vil renten således samlet udgøre ca. 4.200 kr. for hver 12 måneder bagud i tid, der skal korrigeres.

Efterangivelsesrenten er ikke fradragsberettiget i skatteregnskabet og svarer dermed til en før-skat rente på over 11%.

I BDO står vi naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål til de kommende ændringer eller ønsker en drøftelse af hvordan disse ændringer kommer til at påvirke jer.