BDO Offentlig Moms – Virkeligheden rammer efter indførslen af renter

Som tidligere meddelt, har Skatteforvaltningen for nyligt effektueret reglerne om negative renter på efterangivelser, og vi begynder nu for alvor at se omfanget heraf.

Kort fortalt betyder dette, at hvis man indsender en for sen angivelse, hvor man skal betale eller tilbagebetale et beløb til Skattestyrelsen, at kravet forrentes med virkning fra den oprindelige betalingsfrist for perioden. Det gælder også, hvis din virksomhed korrigerer en tidligere angivelse eller en foreløbig fastsættelse, der ligger før den 1. juli 2023 eller hvis Skattestyrelsen i forbindelse med en kontrolsag foretager en korrigering.

Det forhold, at Skattestyrelsen vil have renter af deres tilgodehavende, kan i visse situationer give god mening, f.eks. unddragelsessager. Desværre viser praksis dog, at indførslen af rentereglerne byder på flere udfordringer.

 

Mange scenarier udløser renter

For at undgå at blive ramt af renterne, er det vores generelle anbefaling, at I altid selv stiller et højt krav til jeres eget kendskab til momsreglerne – eller alternativt søger rettidig sparring inden eller samtidig med at dispositionen skal foretages.

Et område, hvor vi anbefaler påpasselighed, er handel med udlandet, hvor I skal være opmærksomme på, at der opstår en difference i Skatteforvaltningens favør, hvis købet ikke angives korrekt og I ikke har fuldt fradrag for købet.

 

Også forrentning af ”fiktiv gæld”

En anden mere spøjs situation, hvor I risikerer at blive omfattet af rentereglerne, er, hvis der indberettes en ændring, som flytter en indberetning til en anden afregningsperiode, vil det betyde, at der dannes et betalingskrav for den ene periode og et tilgodehavende for den anden periode.

Betalingskravet forrentes med virkning tilbage fra periodens betalingsfrist frem til betaling sker, mens tilgodehavendet indgår i saldoen fra frigivelsestidspunktet.

Dette sker selvom der ikke er tale om en faktisk gæld, men på trods af dette risikerer man som virksomhed at skulle betale renter, hvis momsen er taget i den forkerte periode.

Dette eksempel vil efter vores vurdering få stor betydning i praksis, og stiller krav til at I som virksomhed har fuldt kendskab til periodiseringsreglerne, så I allerede fra starten af vælger den rigtige periodisering.

 

Det kan blive en dyr fornøjelse

Den rente, der skal betales ved korrektioner af tidligere momsangivelser, udgør 0,7% pr. måned i 2023. Da renten tilskrives månedligt, svarer det til en årlig rente på 8,4%.

Renten er ikke fradragsberettiget i skatteregnskabet, og svarer dermed til en før-skat rente på over 11%.

 

Kontakt os inden problemerne opstår

I BDO står vi naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål til renteændringerne eller har behov for en drøftelse om konkrete tiltag som kan sikre I er ajourførte og overholder de til en hver tid gældende momsregler.